Educational Objectives of the Ph.D. Program

Educational Objectives of the Ph.D. Program

Graduates of METU PhD Program in Architectural History:

1. Sought for teaching positions within departments/programs of architectural history, architecture, design, visual arts, art history, cultural history, cultural heritage management, archeology, conservation/restoration, museology and history.

2. Make a difference as marked researchers and educators by their approach to social/cultural contexts and effects of the built environment; by their ability to analyze and interpret intercultural interactions; and by their skills in history writing in their field of specialization, with unbiased, interdisciplinary and critical approach. 

3. Are employed as experts, consultants, organizers, researchers, curators, administrators, publishers, editors, etc. in work environments such as architectural centers, research centers (archeology, art, history, etc.), cultural centers, urban planning centers, museums, public institutions (ministries, etc.), professional chambers, art galleries, exhibition halls, libraries, archives, NGOs, restoration offices. 

4. Are employed in universities,  government agencies, research centers, and media environments  (publishing houses, magazines, newspapers, internet press) that demand capabilities of organizing exhibitions, conferences/workshops; visual and verbal presentations; and digital/non-digital data. 

5. Hired as researchers and consultants of documentation and reporting by public institutions and architecture/planning/urban design offices.  

6. Due to their educational background in English they can establish  networks of  international experts and  coordinate international projects in the fields of architectural history and cultural/social  fields.

7. Are employed in various other professional jobs due to their leadership; communication, writing and presentation skills; abilities in research and information processing; analyzing, evaluating and interpreting data; and assessing cultural differences.

---

Doktora Programı Eğitim Amaçları 

ODTÜ Mimarlık Tarihi Doktora Programı Mezunları:

1. Yüksek öğretim kurumlarının , mimarlık tarihi, mimarlık, tasarım, görsel sanatlar, sanat tarihi, kültür tarihi, kültürel miras yönetimi, arkeoloji, koruma/ restorasyon, müzecilik ve tarih bölüm/programlarında uzmanlık alanları çerçevesinde öğretim elemanı olarak aranırlar.

2. Mimarlık tarihi alanında yapılı çevrenin tarihsel bağlamını ve kültürel etkisini anlama, kültürlerarası etkileşimlerin analizini ve yorumunu tarafsız bir bakış açısıyla, disiplinlerarası ve eleştirel yaklaşımla oluşturma ve uzmanlık alanlarında tarih yazıcılığı becerileriyle araştırmacı ve eğitimci olarak fark yaratırlar.

3. Mimarlık merkezi, araştırma merkezi (arkeoloji, sanat, tarih vb.), kültür merkezi, planlama merkezi, müze, kamu kurumu (bakanlık vb.), meslek odası, sanat galerisi, sergi mekanı, kütüphane, arşiv, sivil toplum örgütü, restorasyon bürosu gibi iş ve faaliyet ortamlarında danışman, kurucu, araştırmacı, kuratör, yönetici, yayıncı, editör gibi konumlarda istihdam edilirler.

4. Sergi düzenleme,  konferans ve atölye çalışması düzenleme, görsel ve sözel sunum oluşturma, yayın ve görsel malzeme hazırlama gibi etkinlikleri talep eden üniversite, kamu kuruluşu, araştırma merkezi, basılı ve dijital medya (yayınevi, dergi, gazete, internet yayıncılığı) gibi ortamlarda çalışırlar.

5. Kamu kuruluşu, mimarlık/restorasyon/kentsel tasarım bürosu gibi tasarım ve planlama bürolarında araştırma, belgeleme, raporlama konularında çalışır, danışmanlık yaparlar.

6. İngilizce öğrenimin sağladığı avantajla ulusal ve uluslararası kurumlar bünyesinde, uluslararası uzmanlarla koordinasyon sağlayarak  mimari, kültürel ve sosyal projelerin yürütülmesinde çalışırlar.

7. Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanmada sahip oldukları yetkinlikler, analiz, sentez ve yorum yapabilme, kültürel farklılıkları değerlendirebilme, liderlik, sunum, yazım ve iletişim becerileri sayesinde başka iş ortamlarında da tercih edilirler.