Learning Outcomes of the M.A. Program

Learning Outcomes of the M.A. Program 

METU M.A. Program in Architectural History aims to create the following knowledge, skills and behaviours:

1. Acquire basic and up-to-date information in the field of architectural history, both in local and global levels (knowledge) 

2. Have basic knowledge of research methods and literature in the fields and topics of interest (knowledge)

3. Conduct independent research and study (skills)

4. Collect and use  information from different and reliable sources and from archival research (skills )

5. Relate  architectural history to other fields and benefit from the knowledge obtained from them(skills )

6. Transmit  architectural history knowledge textually and verbally by various communication and presentation tools in an effective way (in Turkish and English) (skills)

7. Create architectural history products such as publications, exhibitions, restitution reports, etc. in using knowledge obtained in the specialized fields (in Turkish and English)  (skills) 

8. Use the knowledge and experience gained to contribute to the discipline of architectural history and cultural milieus (attitudes)

9. Observe up-to-date knowledge and research in the field and be open to lifelong learning (attitudes) 

10. Be open to imparting knowledge in different milieus (attitudes)

11. Work within the framework of  disciplinary procedures and code of ethics (attitudes)

---

Yüksek Lisans Programı Programı Eğitim Çıktıları 

ODTÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı mezunlarının aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinmiş olmaları amaçlanmaktadır:

1. Mimarlık tarihi alanında güncel ve temel yerel ve uluslararası bilgiye sahip olması (bilgi)

2. Çalıştığı alan ve konunun  araştırma yöntemleri ve literatürü hakkında temel bilgiye sahip olması (bilgi)

3. Bağımsız araştırma ve çalışma yapabilmesi (beceri)

4. Bilgiyi farklı ve güvenilir kaynaklardan edinerek ve arşiv araştırması yaparak kullanabilmesi (beceri)

5. Mimarlık tarihi ve ilgili alanlar arasında ilişki kurabilmesi, ilgili alanların bilgisinden yararlanabilmesi (beceri)

6. İletişim ve sunum araçlarından etkili biçimde yararlanarak, mimarlık tarihi bilgisini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmesi (Türkçe ve İngilizce) (beceri)

7. Alan ve konu bilgisini kullanarak, (Türkçe ve İngilizce) yayın, sergi, rölöve ve restitüsyon raporu vb. mimarlık tarihi ürünleri üretebilmesi (beceri) 

8. Bilgi birikimini mimarlık tarihi disiplinine ve kültürel ortama katkıda bulunmak üzere kullanması (davranış)

9. Alan ve konusunda güncel bilgi ve araştırmaları takip etmesi ve yaşam boyu öğrenmeye açık olması (davranış)

10. Farklı ortamlarda bilgi paylaşımına açık olması (davranış)

11. Disipliner yöntemler ve etik kurallar çerçevesinde çalışması (davranış)