Learning Outcomes of the Ph.D. Program

Learning Outcomes of the Ph. D. Program

METU PhD Program in Architectural History aims that to create the following knowledge, skills and behaviours:

1. Acquire basic and up-to-date information in the field of architectural history, both in local and global levels (knowledge) 

2. Have basic knowledge of research methods, paradigms and literature  in the fields and topics of interest (knowledge)

3. Conduct independent research and study (skills)

4. Collect and use information from different and reliable sources and from archival research ( skills )

5. Relate architectural history to other fields and benefit from the knowledge obtained from them (skills )

6. Transmit architectural history knowledge textually and verbally by various communication and presentation tools in an effective way (in Turkish and English) (skills)

7. Create innovative and critical architectural history products such as publications in using knowledge in  the discipline, its specific  fields  and themes (in Turkish and English) (skills) 

8. Ability to teach his knowledge in  architectural history (skills)

---

Doktora Programı Eğitim Çıktıları 

ODTÜ Mimarlık Tarihi Doktora Programı mezunlarının aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinmiş olmaları amaçlanmaktadır:

1. Mimarlık tarihi alanında güncel ve temel yerel ve uluslararası bilgiye sahip olması (bilgi)

2. Çalıştığı alan ve konunun araştırma yöntemleri, paradigmaları ve literatürü hakkında kapsamlı bilgiye sahip olması (bilgi)

3. Bağımsız araştırma ve çalışma yapabilmesi (beceri)

4. Bilgiyi farklı ve güvenilir kaynaklardan edinerek ve arşiv araştırması yaparak kullanabilmesi (beceri)

5. Mimarlık tarihi ve ilgili alanlar arasında ilişki kurabilmesi, ilgili alanların bilgisinden yararlanabilmesi (beceri)

6. İletişim ve sunum araçlarından etkili biçimde yararlanarak, mimarlık tarihi bilgisini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmesi (Türkçe ve İngilizce) (beceri)

7. Disiplin, alan ve konu bilgisini kullanarak, (Türkçe ve İngilizce) yaratıcı ve eleştirel yayın vb. mimarlık tarihi ürünleri üretebilmesi (beceri)

8. Mimarlık tarihi alanında sahip olduğu bilgiyi öğretebilmesi (beceri)