Educational Objectives of the Ph.D. Program

Educational Objectives of the Ph.D. Program

Our Graduates;

1. Are preferred for teaching positions according to their fields of expertise at departments/programs of architectural history, architecture, planning, design, visual arts, art history, cultural history, cultural heritage management, archaeology, conservation/restoration, museology and history.

2. Make a difference as researchers and educators in the field of architectural history by their competence in understanding the historical context and cultural effect of the built environment, in analysing and interpreting intercultural interactions with unbiased interdisciplinary and critical approach and by their skills in curriculum development and advanced history writing in their field of specialization.

3. Are employed as experts, consultants, organizers, researchers, curators, administrators, publishers, editors, etc. in work places such as architectural centres, research centres, cultural centres, urban planning centres, museums, professional chambers, art galleries, exhibition halls, libraries, archives, NGOs, architecture/restoration/urban design offices and public institutions (ministries, directories, commissions etc.).

4. Are employed in universities, governmental agencies, research centres, museums, art centres and media centres (publishing houses, magazines, newspapers, internet press) in works such as digital/non-digital data collection and archive design, organization of exhibitions, conferences and workshops, visual and verbal presentations, and preparation of publications and visual materials.

5. Translate, digitalise and catalogue archival and contemporary texts in the field of architectural history and cultural/social fields and establish networks of international experts and coordinate international projects with the advantage of their education in English, in a second international language and in at least one old language.

6. Are preferred in various other professional jobs due to their leadership, communication, writing and presentation skills; competences in research, information processing, analysing, evaluating and interpreting data; and assessing cultural differences.

---

Doktora Programı Eğitim Amaçları 

Mezunlarımız;

1. Yüksek öğretim kurumlarının, mimarlık tarihi, mimarlık, planlama, tasarım, görsel sanatlar, sanat tarihi, kültür tarihi, kültürel miras yönetimi, arkeoloji, koruma/ restorasyon, müzecilik ve tarih bölüm/programlarında uzmanlık alanları çerçevesinde öğretim elemanı olarak tercih edilirler.

2. Mimarlık tarihi alanında yapılı çevrenin tarihsel bağlamını ve kültürel etkisini anlama ve kültürlerarası etkileşimlerin analizini ve yorumunu tarafsız bir bakış açısıyla, disiplinlerarası ve eleştirel yaklaşımla oluşturma, ders ve müfredat geliştirme ve uzmanlık alanlarında ileri düzeyde tarih yazıcılığı becerileriyle araştırmacı ve eğitimci olarak fark yaratırlar.

3. Mimarlık merkezi, araştırma merkezi, kültür merkezi, planlama merkezi, müze, meslek odası, sanat galerisi, sergi mekanı, kütüphane, arşiv, sivil toplum örgütü, mimarlık/restorasyon/kentsel tasarım bürosu, kamu kurumu (bakanlık, müdürlük, komisyon vb.) gibi iş ve faaliyet ortamlarında araştırma, belgeleme, raporlama konularında çalışır; uzman, danışman, kurucu, araştırmacı, kuratör, yönetici, yayıncı, editör gibi konumlarda istihdam edilirler.

4. Sayısal ve sayısal olmayan belge derleme ve arşiv tasarımı, konferans, atölye ve sergi düzenleme, görsel ve sözel sunum oluşturma, yayın ve görsel malzeme hazırlama gibi işleri talep eden üniversite, kamu kuruluşu, araştırma merkezi, müze, sanat merkezi, basılı ve dijital medya (yayınevi, dergi, gazete, internet yayıncılığı) gibi ortamlarda çalışırlar.

5. İngilizce öğrenim görmeleri, ayrıca ikinci bir yabancı dile ve en az bir eski dile hakim olmanın sağladığı avantajla, ulusal ve uluslararası kurumlar bünyesinde, uluslararası uzmanlarla koordinasyon sağlayarak mimari, kültürel ve sosyal projelerin yürütülmesinde çalışır; arşiv belgeleri ve güncel metinlerin çevirisini, sayısal ortama aktarımı ve kataloglamasını yapabilirler.

6. Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanmada sahip oldukları yetkinlikler; analiz, sentez ve yorum yapabilme; kültürel farklılıkları değerlendirebilme, liderlik, sunum, yazım ve iletişim becerileri sayesinde başka iş ortamlarında da tercih edilirler.