Learning Outcomes of the M.A. Program

Learning Outcomes of the M.A. Program

METU Graduate Program in Architectural History aims to create the following learning outcomes in Master’s level.

KNOWLEDGE (Theoretical, Factual)

Our graduates;

1. Have up-to-date and advanced level of knowledge in the field of architectural history, both in local and global dimensions.

2. Have in depth knowledge of research methods in architectural history and literature in topics of interest.

3. Are aware of interdisciplinary relations between architectural history and related fields.

SKILL (Cognitive, Applied)

Our graduates;

4. Collect and use information from different and reliable sources and from archival research.

5. Integrate knowledge gained from architectural history with knowledge from other fields.

COMPETENCIES (Independence, Learning, Communication and Competencies Specific to the Field)

Our graduates;

6. Conduct and maintain independent research, study and training.

7. Have a critical approach to assess knowledge and skills obtained in the field of architectural history and ability to govern learning.

8. Present architectural history knowledge textually and verbally by using communication and presentation tools in an effective way (in Turkish and English).

9. Create architectural history products such as publications, exhibitions, documentation projects, expert reports etc. by using knowledge gained in the field and in their topics of expertise (in Turkish and English).

10. Undertake new initiatives and responsible leadership with a critical approach to solve problems in the field of architectural history and to improve social relations and norms.

11. Pay regard to social, cultural and scientific values and code of ethics in the collection, interpretation and application of data.

12. Keep track of up-to-date knowledge in the field and are open to lifelong learning.

13. By disseminating knowledge in architectural history, contribute to the development and sustainability of knowledge-based society that has awareness of built-environment and preservation conscience.

---

Yüksek Lisans Programı Öğrenim Çıktıları

ODTÜ Mimarlık Tarihi yüksek lisans düzeyinde aşağıdaki öğrenim çıktılarını oluşturmayı hedefler.

BİLGİ  (Kuramsal, Olgusal)

Mezunlarımız;

1. Mimarlık tarihi alanında yerel ve küresel boyutlarda ileri düzeyde ve güncel bilgiye sahiptir.

2. Mimarlık tarihi alanının araştırma yöntemleri ve çalıştığı konunun kaynakları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.

3. Mimarlık tarihi ve ilgili diğer alanlar arasındaki disiplinlerarası ilişkiler hakkında farkındalığa sahiptir.

BECERİ (Bilişsel, Uygulamalı)

Mezunlarımız;

4. Bilgiyi farklı ve güvenilir kaynaklardan ve arşiv araştırmasıyla edinerek kullanır.

5. Mimarlık tarihinden edinilen bilgiyi diğer alanlardan edinilen bilgiyle bütünleştirir.

YETKİNLİKLER (Bağımsızlık, Öğrenme, İletişim ve Alana Özgü Yetkinlikler)

Mezunlarımız;

6. Araştırma, çalışma ve eğitim etkinliklerini bağımsız olarak yönlendirir ve sürdürür.

7. Mimarlık tarihi alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirmede eleştirel yaklaşıma ve öğrenmeyi yönetme yetkinliğine sahiptir.

8. İletişim ve sunum araçlarından etkili biçimde yararlanarak mimarlık tarihi bilgisini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir (Türkçe ve İngilizce).

9. Alan ve uzmanlık konularından edindiği bilgiyi kullanarak, yayın, sergi, belgeleme projesi, bilirkişi/uzman raporu vb. mimarlık tarihi ürünleri üretir (Türkçe ve İngilizce).

10. Mimarlık tarihi alanındaki sorunları çözebilmek ve sosyal ilişkiler ve normları geliştirmek ve iyileştirmek hedefiyle eleştirel yaklaşımla yeni girişimlerde bulunup, sorumluluk alarak yönlendirici olabilir.

11. Veri toplama, yorumlama ve uygulamada toplumsal, kültürel, bilimsel değerler ve etik ilkeleri gözetir.

12. Alanında güncel bilgiyi takip eder ve yaşamboyu öğrenmeye açıktır.

13. Mimarlık tarihi bilgisini yayarak, tarihi yapılı çevre hakkında farkındalığa ve koruma bilincine sahip bilgi temelli toplumun gelişimi ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.