Learning Outcomes of the Ph.D. Program

Learning Outcomes of the Ph. D. Program

METU Graduate Program in Architectural History aims to create the following learning outcomes in Doctorate level.

KNOWLEDGE (Theoretical, Factual)

Our graduates;

1.  Have up-to-date and advanced level of knowledge in the field of architectural history, both in local and global dimensions.

2. Have comprehensive knowledge of research methods and paradigms in architectural history and literature in topics of interest.

3. Have interdisciplinary approach to reach to original conclusions in synthesizing knowledge gained in architectural history and related disciplines.

SKILL (Cognitive, Applied)

Our graduates;

4. Conceive and carry out original research with knowledge obtained from different and credible sources (archives, field studies, etc.) or develop a new idea or method with original knowledge gained in a new area.

5. Create interdisciplinary knowledge by integrating knowledge and thoughts gained in architectural history and related fields.

COMPETENCIES (Independence, Learning, Communication and Competencies Specific to the field)

Our graduates;

6. Contribute to the field by developing a new idea or method or applying a known idea or method in research, work and training activities that are guided and carried out independently.

7. Convey knowledge of the field and their topics of interest textually and verbally in products such as presentations, publications, exhibitions, documentation projects, expert reports, etc. (in Turkish and English).

8. Develop new ideas and methods with the help of their critical approach and ability to govern learning in assessing knowledge and skills gained in the field of architectural history.

9. Defend their original ideas and effectively communicate among specialists in the field (in Turkish and English).

10. Undertake new initiatives and responsible leadership with a critical approach to solve disciplinary and/or interdisciplinary problems and to improve social relations and norms. 

11. Pay regard to social, cultural and scientific values and code of ethics in the collection, interpretation and application of data; contribute to the improvement and conduct of values and principles in the field of architectural history.

12. Keep track of up-to-date knowledge in the field and are open to lifelong learning.

13. By disseminating knowledge in architectural history, contribute to the development and sustainability of knowledge-based society that has awareness of built-environment and preservation conscience. 

---

Doktora Programı Öğrenim Çıktıları 

ODTÜ Mimarlık Tarihi doktora düzeyinde aşağıdaki öğrenim çıktılarını oluşturmayı hedefler.

BİLGİ  (Kuramsal, Olgusal)

1. Mimarlık tarihi alanında yerel ve küresel boyutlarda ileri düzeyde güncel bilgiye sahiptir.

2. Mimarlık tarihi alanının araştırma yöntemleri ve paradigmaları ile çalıştığı konunun bilimsel yazını hakkında derin ve kapsamlı bilgiye sahiptir.

3. Mimarlık tarihi ve ilgili diğer alanlarda edinilen bilgiyi sentezleyerek özgün sonuçlara ulaşacak disiplinlerarası yaklaşıma sahiptir.

BECERİ (Bilişsel, Uygulamalı)

4. Farklı ve güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiyi kullanarak özgün bir araştırma tasarlayıp yürütebilir veya bir konuda edindiği özgün bilgiyle yeni bir fikir veya yöntem geliştirebilir.

5. Mimarlık tarihi ve diğer alanlardan edindiği bilgi ve düşünceleri bütünleştirerek disiplinlerarası bilgi üretir.

YETKİNLİKLER (Bağımsızlık, Öğrenme, İletişim ve Alana Özgü Yetkinlikler)

Mezunlarımız;

6. Bağımsız olarak yönlendirdiği ve sürdürdüğü araştırma, çalışma ve eğitim etkinliklerinde yeni bir fikir veya yöntem geliştirerek veya bilinen bir fikir veya yöntemi yeni bir konuya uygulayarak alana katkıda bulunur.

7. Mimarlık tarihi alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirmede sahip olduğu eleştirel yaklaşım ve öğrenmeyi yönetme yetkinliğiyle yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.

8. Alanın ve çalıştığı konunun bilgisini, sunuş, yayın, sergi, belgeleme projesi, bilirkişi/uzman raporu vb. ürünlerle yazılı ve sözlü olarak aktarabilir (Türkçe ve İngilizce).

9. Alanın uzmanları arasında özgün fikirlerini savunabilir ve etkili iletişim kurabilir (Türkçe ve İngilizce).

10. Mimarlık tarihi alanındaki ve/veya disiplinlerarası sorunları çözebilmek ve sosyal ilişkiler ve normları geliştirmek ve iyileştirmek hedefiyle eleştirel yaklaşımla yeni girişimlerde bulunup, sorumluluk alarak yönlendirici olabilir.

11. Veri toplama, yorumlama ve uygulamada toplumsal, kültürel, bilimsel değerler ve etik ilkeleri gözetir; mimarlık tarihi alanındaki değer ve ilkelerin gelişim ve yönetilmesine katkıda bulunur.

12. Mimarlık tarihi alanındaki güncel bilgiyi takip eder ve yaşamboyu öğrenmeye açıktır.

13. Mimarlık tarihi bilgisini yayarak, tarihi yapılı çevre hakkında farkındalığa ve koruma bilincine sahip, bilgi temelli toplumun gelişimi ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.