Educational Objectives of the M.A. Program

Educational Objectives of the M.A. Program:

Graduates of METU M.A.D. Program in Architectural History:

1. Sought for teaching positions within departments/programs of architectural history, architecture, design, visual arts, art history, cultural history, cultural heritage management, archeology, conservation/restoration, museology and history.

2. Make a difference as marked researchers and educators by their approach to social/cultural contexts and effects of the built environment; and by their ability to analyze and interpret intercultural interactions with unbiased, interdisciplinary and critical approach. 

3. Are employed as experts, consultants, organizers, researchers, curators, administrators, publishers, editors, etc. in work environments such as architectural centers, research centers (archeology, art, history , etc.), cultural centers, urban planning centers, museums, public institutions (ministries, etc.), professional chambers, art galleries, exhibition halls, libraries, archives, NGOs, restoration offices. 

4. Are employed in universities,  government agencies, research centers and media environments (publishing houses, magazines, newspapers, internet press) that demand capabilities of organizing exhibitions, conferences/workshops, visual and verbal presentations and digital/non-digital data. 

5. Are employed in various other professional jobs due to their leadership; communication, writing and presentation skills; abilities in research and information processing; analyzing, evaluating and interpreting data; and assessing cultural differences.

---

Yüksek Lisans Programı Eğitim Amaçları

ODTÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı Mezunları:

1. Yüksek öğretim kurumlarının  mimarlık tarihi, mimarlık, tasarım, görsel sanatlar, sanat tarihi, kültür tarihi, kültürel miras yönetimi, arkeoloji, koruma/ restorasyon, müzecilik ve tarih bölüm/programlarında uzmanlık alanları çerçevesinde öğretim elemanı olarak aranırlar.

2. Mimarlık tarihi alanında yapılı çevrenin tarihsel bağlamını ve kültürel etkisini anlama, kültürlerarası  etkileşimlerin analizini ve yorumunu tarafsız bir bakış açısıyla, disiplinlerarası ve eleştirel yaklaşımla oluşturma becerileriyle araştırmacı ve eğitimci olarak fark yaratırlar.

3. Mimarlık merkezi, araştırma merkezi (arkeoloji, sanat, tarih vb.), kültür merkezi, planlama merkezi, müze, kamu kurumu (bakanlık vb.), meslek odası, sanat galerisi, sergi mekanı, kütüphane, arşiv, sivil toplum örgütü, restorasyon bürosu gibi iş ve faaliyet ortamlarında uzman, danışman, kurucu, araştırmacı, kuratör, yönetici, yayıncı, editör gibi konumlarda istihdam edilirler. 

4. Sergi düzenleme,  konferans ve atölye çalışması düzenleme, görsel ve sözel sunum oluşturma, yayın ve görsel malzeme hazırlama gibi etkinlikleri talep eden üniversite, kamu kuruluşu, araştırma merkezi, basılı ve dijital medya (yayınevi, dergi, gazete, internet yayıncılığı) gibi ortamlarda çalışırlar.

5. Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanmada sahip oldukları yetkinlikler, analiz, sentez ve yorum yapabilme, kültürel farklılıkları değerlendirebilme, liderlik, sunum, yazım ve iletişim becerileri sayesinde başka iş ortamlarında da tercih edilirler.